OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov predávajúceho cez internet na internetových stránkach www.figafood.com. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej iba Kupujúci).

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

4. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný, ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho.

7. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení Smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Predávajúci prehlasuje, že podľa platnej právnej úpravy môže využiť podrobnosti elektronického kontaktu Kupujúceho (email) pre potreby zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných obdobných produktov alebo služieb, pričom je však povinný Kupujúcemu jasne a zreteľne umožniť jednoduchým spôsobom, zdarma odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a to aj pri zasielaní každej jednotlivej správy. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že má možnosť zasielanie obchodných oznámení vopred odmietnuť. Spôsob nakladania s osobnými údajmi a ich uchovávania je bližšie opísaný v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na tejto stránke.

8. Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov Kupujúceho je zmluvný vzťah, t.j. kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe objednávky Kupujúceho.

9. V procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje označením políčka „Svojou registráciou udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a s Obchodnými podmienkami Predávajúceho.“ zobrazeného pod registračným formulárom.

10. Každý má právo nahliadnuť do svojich údajov, opraviť ich a žiadať, aby neboli ďalej spracovávané. V takomto prípade nás môžete informovať na emailovej adrese hello@figafood.com

11. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou z poskytovania osobných údajov Predávajúcim sú osobné údaje Kupujúceho poskytnuté v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci si môže objednať on-line akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu na www.figafood.com, korektným vyplnením objednávky. Pokiaľ v dôsledku faktorov vyššej moci nefunguje priame on-line objednávanie, môže kupujúci zaslať objednávku prostredníctvom kontaktného formulára alebo ako obyčajný e-mail na hello@figafood.com, pokiaľ uvedie presný názov a parametre tovaru, počet objednaných kusov, svoje meno a priezvisko, presnú adresu a telefónne číslo.

2. Podmienkou pre platnosť objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy,
ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky, kupujúci obratom obdrží potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré sa však nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.

3. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu hello@figafood.com alebo na tel. čísle +421 907 514 919.

4. Potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky.

2. Tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

4. Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • nesprávny výber tovaru kupujúcim, ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar už má, resp. že si chcel objednať niečo iné.

5. Kupujúci sa zaväzuje:

 • pred odoslaním objednávky potvrdiť svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • v prípade, že si tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru.

6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

 • Každá objednávka musí obsahovať: Meno a priezvisko kupujúceho, Poštovú adresu pre doručenie tovaru, Telefonické číslo a email, Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru, Počet kusov z každej položky tovaru, Dátum vystavenia objednávky, Spôsob úhrady za tovar, Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj: IČO a DIČ spoločnosti Kontaktnú osobu a telefón Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
Storno objednávky
 

1. Kupujúci môže stornovať alebo zmeniť objednávku najneskôr 72 hodín pred požadovanou dodávkou tovaru, písomne formou mailovej správy. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a identifikáciu objednaného tovaru. Ak predávajúcemu vzniknú pred zrušením objednávky náklady na obstarávanie alebo prípravu objednaného tovaru podľa objednávky kupujúceho, o ich výške bude informovať kupujúceho pred potvrdením zrušenia objednávky, tak aby sa kupujúci mohol rozhodnúť, či na zrušení (alebo zmene) objednávky trvá. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť, v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od objednávky a oznámenia čísla účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu tovaru, resp. od oznámenia spôsobu vrátenia kúpnej ceny kupujúcim.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, ak už kupujúci pred zrušením kúpnej zmluvy zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od zrušenia kúpnej zmluvy, vrátená bezhotovostným prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Platobné podmienky a ceny tovaru

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením
a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Bratislavského kraja.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

5. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvymôže kupujúci  uhradiť bezhotovostne platobnou kartou, prípadne iným spôsobom, ak sa tak dohodne predávajúci s kupujúcim.

6. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

7. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak kupujúci, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

9. Predávajúci môže vopred požadovať zálohu či inú obdobnú platbu v prípade, že sa jedná o neštandardnú, na mieru upravenú objednávku. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

10. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase prijatia objednávky tovaru od kupujúceho.

11. Poskytovateľom platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s., ktorej kontaktná adresa je:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

12. Kupujúci si môže v prípade bezhotovostnej platby zvoliť z nasledujúcich možností:

 • platba kartou (podporované sú karty Visa a Mastercard)
  – pri platbe kartou sa zadávajú do platobnej brány údaje z platobnej karty (číslo karty, platnosť karty a CVC/CVV kód)
  – v platobnej bráne je možné platiť aj metódou Apple Pay alebo Google Pay, pri ktorých zákazník platí kartou uloženou v Peňaženke Apple, resp. Peňaženke Google.
 • platba online bankovým prevodom:
  – zo zoznamu bánk si zákazník vyberie svoju banku
  – po výbere banky má zákazník možnosť zaplatiť platbu prostrednictvom QR kódu alebo je presmerovaný do internetového bankovníctva
  – po kliknutí na „Zaplatiť v internetovom bankovníctve“ je zákazník presmerovaný do online bankovníctva vybranej banky
  – po prihlásení do online bankovníctva sa zobrazí predvyplnený platobný príkaz
  – po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu
 • platba štandardným bankovým prevodom:
  – pokiaľ zákazník nenájde svoju banku medzi online bankovými prevodami, zvolí metódu ostatné banky
  – následne sa zobrazia platobné údaje k platbe ako číslo účtu protistrany, čiastka a variabilný symbol
  – zákazník sa prihlási do svojho internetového bankovníctva a zadá príslušné údaje
  – v prípade, že zákazníkov mobil podporuje čítanie QR kódov, môže zákazník zaplatiť pomocou QR platby
  – po zadaní údajov k platbe alebo ich načítaní cez QR kód je možné platbu potvrdiť
  – po zaplatení dôjde k presmerovaniu zákazníka späť do e-shopu

Dodacie podmienky

1. Spôsob odovzdania tovaru určuje Predávajúci, pokiaľ v Kúpnej zmluve nie je stanovené inak.

2. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď telefonicky alebo e-mailom oznámiť Predávajúcemu.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, po zaplatení kúpnej ceny.

4. Za doručenie objednaného tovaru v rámci Bratislavského kraja si predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • 6,00 € s DPH (5,00 € bez DPH) doručenie na adresu (mestské časti Bratislava – Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Petržalka, Karlová Ves, Lamač, Dúbravka)
 • 9,00 € s DPH (7,50 € bez DPH) doručenie na adresu (mestské časti Bratislava – Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Vajnory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Jarovce, Rusovce, Čunovo)
 • 12,00 € s DPH (10,00 € bez DPH) doručenie na adresu (okres Malacky, Pezinok, Senec)
 • 0,00 € osobný odber na prevádzke Powerlogy space&coffee, Lamačská cesta 3/A, 84104, Bratislava

5. Doručenie tovaru mimo Bratislavského kraja je spoplatňované individuálne.

Termín dodania

Súčasťou Kúpnej zmluvy je požadovaný termín dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany Predávajúceho je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho telefonicky informovať ihneď po zistení takejto situácie.V prípade predĺženia doby trvania dodania dlhšej ako 6 hodín oproti požadovanému termínu dodania má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že tak urobí ihneď po informácii o omeškaní dodávky zo strany Predávajúceho. Toto právo sa nevzťahuje na predĺženie doby dodania spôsobenej okolnosťami, ktoré nie sú ovplyvniteľné zo strany Predávajúceho (nehody, živelné pohromy a pod.)

Záručné podmienky a záručná doba

1. Vzhľadom na povahu tovaru neposkytuje Predávajúci v súlade s Občianskym zákonníkom na Tovar záručnú dobu.

2. Ak má prevzatý tovar nedostatky (predovšetkým nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, cena alebo akosť zákonným alebo zmluvným parametrom) jedná sa o nedostatky tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.

3. Pokiaľ má tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamáciu môže Kupujúci oznámiť písomne na e-mailovú adresu hello@figafood.com, alebo telefonicky na +421 907 514 919.

4. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný priniesť na adresu odberného miesta reklamovaný tovar, v chránenom obale (termotaške) s teplotou vo vnútri do 8 Stupňov Celzia, minimálne s 80 % obsahom predaného tovaru, vrátane požadovaných dokladov – faktúra. V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.

5. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené Kupujúcemu z e-mailovej adresy hello@powerlogy.com ihneď po prešetrení reklamácie, najneskôr však do 3 pracovných dní od jej prevzatia.

6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

Táto webová stránka je majetkom a zároveň v správe Sue s. r. o., Družstevná 1966/24, Šaľa 927 01, IČO: 52719642, DIČ: 2121117823, IČ DPH: SK2121117823, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 45548/T.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 21.05.2023

V Bratislave dňa 21.05.2023