OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Čo sú osobné údaje?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Medzi osobné údaje teda spadajú najmä meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby, e-mail, IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochrana osobných údajov je upravená zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení ( “zákon o ochrane osobných údajov”).

Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

Informácie, ktoré zhromažďujeme
Môžeme vás požiadať o osobné údaje, keď:

 • používate naše webové stránky a služby,
 • uskutočníte nákup v našom obchode,
 • sa zúčastňujete online alebo inak na marketingových aktivitách,
 • sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, marketingových a propagačných e-
  mailov alebo iných materiálov,
 • komunikujete s nami na stránkach sociálnych sietí tretích strán (v súlade s podmienkami
  používania a zásadami ochrany osobných údajov uvedených tretích strán), alebo
 • nás kontaktujete

Naše používanie osobných údajov
Vaše osobné údaje môžeme používať na tieto účely:

 • Zasielanie oznámení,
 • Umožnenie používania našej webovej stránky,
 • Poskytovanie podpory pri odpovediach na vaše online otázky,
 • Prispôsobenie, analýza a optimalizácia našich služieb (vrátane obsahu na zistenie trendov
  používania a určenia účinnosti našich marketingových kampaní), technológií, oznámení a obchodných vzťahoch s vami,
 • Lepšie pochopenie návštevníkov webových stránok,
 • Personalizácia obsahu a implementácia vašich preferencií,
 • Predchádzanie podvodom a iným zakázaným alebo nezákonným činnostiam,
 • Ochrana bezpečnosti a integrity našich webových stránok, podnikov a služieb a
 • Ďalšie funkcie a účely, ktoré vám boli oznámené v čase zhromažďovania údajov alebo ktoré
  vyžaduje alebo povoľuje zákon.

Právny základ spracovania
Náš právny základ na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto
zásadách ochrany osobných údajov, závisí od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Vo všeobecnosti vaše Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na
základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich právnych základov:

 • váš súhlas
 • dodržiavanie zmluvných povinností
 • dodržiavanie zákonných povinností
 • na základe našich oprávnených záujmov

Kto je správca resp. spracovateľ osobných údajov?

Sme spoločnosť Sue s. r. o., IČO 52719642, so sídlom Družstevná 1966/24, Šaľa, 92701 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava pod spisovou značkou 45548/T, ktorá prevádzkuje e-shop www.figafood.com.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov alebo ochrany údajov vo všeobecnosti, môžete nás kontaktovať na hello@figafood.com.

Kontaktný formulár
Ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár, spracúvame od vás nasledujúce údaje na účely spracovania a vybavenia vašej žiadosti: meno, priezvisko, e-mailovú adresu a prípadne ďalšie informácie, ak ste ich poskytli, a vašu správu. Právnym základom spracovania údajov je naša povinnosť plniť zmluvu a/alebo plniť naše predzmluvné záväzky a/alebo náš oprávnený záujem o spracovaní vašej žiadosti.

Používanie internetového obchodu
Z našej ponuky si môžete objednať prostredníctvom online obchodu. Pritom spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie vašej objednávky a na starostlivosť o zákazníkov, ako aj údaje, ktoré nám poskytnete aj dobrovoľne. Pri objednávke prostredníctvom online obchodu vás musíme požiadať napríklad o vaše meno, e-mailovú adresu a adresu na doručenie. Tieto údaje spracujeme na účely spracovania objednávky: Meno, adresa (adresy), e-mailová adresa, údaje o objednávke, údaje o platbe, telefónne číslo, IP adresa.

Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na proces objednávania. Tieto údaje spracúvame, pokiaľ je to potrebné na spracovanie zmluvy a na uplatnenie prípadných nárokov z našej strany. Právnym základom spracovania je zmluva a náš oprávnený záujem.

Poskytnutie bankových údajov podlieha nášmu spracovateľovi platieb Sc. Platobné informácie ani bankové údaje sami nezhromažďujeme ani neukladáme, ale dostávame výpisy s potvrdením o platbe. Právnym základom poskytnutia pokladničného bloku je plnenie našich zmluvných záväzkov a plnenie našich zákonných povinností.

Aby sme zabezpečili, že dostanete objednané produkty, odovzdávame potrebné údaje vybranému poskytovateľovi logistických služieb na spracovanie objednávky. V tomto prípade odovzdávame poskytovateľovi logistických služieb vašu e-mailovú adresu a v niektorých prípadoch aj telefónne číslo. Týmto spôsobom vás môže informovať o odoslaní vašej zásielky. Pomocou oznámenia o doručení balíka môžete v prípade potreby ovplyvniť doručenie balíka a zmeniť deň alebo miesto doručenia.

Účet a registrácia
Ak chcete využívať všetky funkcie nášho obchodu, môžete sa zaregistrovať a prihlásiť. Aj tu ukladáme údaje, aby sme vám mohli vytvoriť používateľský účet: Meno, e-mailová adresa, zvolené heslo. Tieto údaje uchovávame dovtedy, kým ste u nás zaregistrovaní. Ak vymažete svoj účet, vymažeme aj vaše údaje, pokiaľ z našej strany neexistuje zákonná lehota na ich uchovávanie. V takom prípade musíme vaše údaje uchovávať dlhšie. Údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom svojho účtu, sa budú uchovávať dovtedy, kým ich zo svojho účtu neodstránite. Okrem toho spracúvame údaje, ktoré sú potrebné pre nami ponúkané služby alebo vaše členstvo. Právnym základom spracovania je zmluva a náš oprávnený záujem.

Newsletter
Ak ste súhlasili so zasielaním nášho newslettera, použijeme vašu e-mailovú adresu a prípadne vaše meno na zasielanie informácií o nás, našej hudbe, propagačných akciách, súťažiach a novinkách. Svoj súhlas so zasielaním newslettera alebo s vytvorením personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odkaz na odhlásenie nájdete na konci každého newslettera. Zrušenie odberu vedie k vymazaniu zhromaždených údajov používateľa. Náš newsletter zasiela v rámci spracovania v našom mene spoločnosť Mailchimp (Intuit Inc) ktorej na tento účel odovzdávame vašu e-mailovú adresu.

Odosielanie informácii
Vaše údaje používame na zasielanie vami objednaných informácií o našej ponuke a ďalších našich akciách na vami zadanú e-mailovú adresu. Ak si na našej webovej lokalite zakúpite tovar alebo zabudnete niečo v nákupnom košíku alebo sa prihlásite na odber našich noviniek, môžeme vám na vami zadanú e-mailovú adresu zasielať informácie o našom vlastnom podobnom tovare aj bez vášho súhlasu. Právnym základom tohto spracúvania údajov je náš oprávnený záujem, pretože inzercia súvisiacich produktov prostredníctvom priamej reklamy predstavuje pre nás ako podnikateľa a prevádzkovateľa tejto webovej stránky oprávnený záujem. Proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priamej reklamy môžete kedykoľvek bez udania dôvodu namietať tak, že sa odhlásite z odberu prostredníctvom odkazu na odhlásenie na konci každého e-mailu alebo nás kontaktujete.

Údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky
Môžeme automaticky zhromažďovať informácie o správaní a používaní používateľov týkajúce sa vašich návštev na našich webových stránkach, ako sú stránky, ktoré si prezeráte, odkazy, na ktoré klikáte, a iné akcie, ktoré vykonávate v súvislosti s našimi webovými stránkami.

Môžeme tiež zhromažďovať určité informácie o prehliadači, ktorý používate na prístup na našu webovú lokalitu, ako je vaša IP adresa, identifikátor zariadenia, údaje o polohe, typ a jazyk prehliadača a čas prístupu, URL (“Uniform Resource Locator”) webovej lokality, z ktorej ste prišli na našu webovú lokalitu, a URL, na ktorú ste boli presmerovaní po opustení našej webovej lokality, ak ste klikli na odkaz na našej webovej lokalite.

Údaje zo zdrojov tretích strán
Údaje o vás môžeme získať zo zdrojov tretích strán, ako sú sociálne siete a iné tretie strany. Tieto údaje môžeme použiť na lepšiu analýzu vášho používateľského správania s cieľom zlepšiť našu schopnosť poskytovať vám relevantné marketingové informácie a služby a predchádzať podvodom a bojovať proti nim.

Uchovávanie vašich údajov
Vaše osobné údaje budeme uchovávať podľa potreby v súvislosti s účelmi opísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, kým s nami aktívne spolupracujete, a v súlade so slovenskými lehotami uchovávania a inými platnými zákonmi až 10 rokov.

Medzinárodné prevody
Sue s. r. o. môže vaše osobné údaje prenášať iným spoločnostiam a/alebo obchodným partnerom, ak je to potrebné na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje sa pritom môžu prenášať do krajín mimo Slovenska alebo EÚ. S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu vašich Osobných údajov pri ich prenose máme zmluvné dojednania týkajúce sa takýchto prenosov. Prijímame všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu prenášaných Osobných údajov.

Zdieľanie osobných údajov z našej strany
Na účely prevádzky a optimalizácie našej webovej lokality a nášho obchodu a na účely spracovania
zmlúv pre nás pracujú rôzne servisné spoločnosti, napr. na IT služby alebo hosting našej webovej lokality a obchodu, na platby a doručovanie produktov alebo realizáciu objednávok, ktorým odovzdávame údaje potrebné na splnenie úlohy (napr. meno, adresu).

Niektoré z týchto spoločností pre nás konajú na základe poverenia na spracovanie údajov, a preto môžu poskytnuté údaje používať výlučne v súlade s našimi pokynmi. V tomto prípade sme právne zodpovední za primerané opatrenia na ochranu údajov v spoločnostiach, ktoré poverujeme. S týmito spoločnosťami sa preto dohodneme na konkrétnych opatreniach na ochranu údajov a pravidelne ich monitorujeme.

Ak využívame poskytovateľov služieb v tretích krajinách, prijímame ďalšie opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov pri prenose osobných údajov, a tým zabezpečujeme, aby bol prenos všeobecne prípustný a aby boli splnené osobitné požiadavky na prenos do tretej krajiny.

S vaším súhlasom môžeme vaše Osobné údaje zverejniť na akýkoľvek účel. Okrem toho môžeme vaše Osobné údaje zverejniť: v súvislosti s vymáhaním práva, predchádzaním podvodom alebo iným súdnym konaním; ak to vyžaduje zákon alebo nariadenie; ak sa spoločnosť Sue s. r. o. predá alebo zlúči s inou spoločnosťou; alebo ak máme dôvody domnievať sa, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu spoločnosti Sue s. r. o., jej klientov alebo verejnosti. Vo všetkých iných prípadoch, ako sú uvedené vyššie, osobné údaje neposkytneme tretím stranám na ich vlastné marketingové účely bez vášho súhlasu.

WooCommerce
Na účely hostovania a zobrazovania obchodu používame open source doplnok WooCommerce pre WordPress. V rámci služieb spoločnosti WooCommerce môžu byť údaje spracované v našom mene prenesené aj do spoločnosti WooCommerce. Právnym základom spracúvania údajov je náš oprávnený záujem poskytovať atraktívne webové stránky a obchod.

Používanie súborov cookie
Na našich webových stránkach používame takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do príslušného zariadenia (počítač, smartfón, tablet atď.) a ukladajú sa do prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Právnym základom pre používanie súborov cookie je váš súhlas, tak ako aj náš oprávnený záujem.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov.

S Vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov využívame automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložený na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, najmä:

Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu hello@figafood.com.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote XX dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Ak sa u Vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budete považovať za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovania nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 60 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.